SPECIALISTA NA PROJEKTOVÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Úvodní strana | Projekční práce → Pasport stavby

Pasport stavby

Projektujeme pasporty staveb - zakreslení stávajících stavů budov. Zpracujeme pasport u rodinného domu, chaty, garáže, bytového domu či bytu, průmyslového objektu či jiné stavby, u které nemáte zachovánu původní projektovou dokumentaci.
Většinou se tyto projekty používají jako podklad pro projekt stavebních úprav, projekt pro dotaci Zelená úsporám, pro pojišťovny, pro odhad ceny nemovitosti a podobně. Rovněž je povinností každého majitele nemovitosti uchovávat po celou dobu užívání stavby projekt této stavby, a ve chvíli, kdy tyto původní projekty nejsou, měl by nechat zpracovat právě pasport stavby. Případně aktualizujeme Váš starší pasport.

Projekt skutečného stavu domu obsahuje tyto části:

› půdorysy jednotlivých pater

› řez domem

› venkovní pohledy

› fotodokumentaci

› textovou část

› elektronickou verzi projektu ve formátu pdf nebo dwg v případě potřeby

Pasport zpracujeme kdekoli v ČR. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte a získejte podrobnou cenovou nabídku.

ZAMĚŘENÉ STAVBY V POSLEDNÍCH LETECH:

- kravín v Bílově (dnes výroba potravin)

- sodovkárna v Bílovci (dnes zde sídlí firma, která obchoduje s potřebami pro výrobu uzenin)

- objekt bývalé pošty v Bílovci (dnes bar, obchody a byty)

- rodinný dům v Bartošovicích

- přístavba zádveří v Bartošovicích

- rodinný dům v Hladkých Životicích

- přístavba sociálního zařízení ve Velkých Albrechticích

- dům s restaurací v Příboře (pro chystanou přestavbu na bytový dům)

- chata v Bílovci

- chata a garáž v Rychvaldu

- rodinný dům v Těchoníně

- garáž ve Velkých Albrechticích

- dílna s garáží ve Slatině

- objekt garáží v Bílovci

- rodinný dům v Odrách, Pohoři

- kravín v Bílovci (dnes autoservis a autovrakoviště)

- autoservis v Bílovci

- rodinný dům v Ostravě Koblově

- bytový dům v Ostravě Zábřehu

- rodinný dům v Ostravě Kunčicích

- rodinný dům v Tísku

- bytový dům na ul. Poštovní ve Studénce

- budova E v areálu nemocnice v Bílovci

a spousta jiných objektů

Digitalizace výkresů
Pokud máte výkresy domu v papírové podobě a potřebujete je přepracovat do elektronické verze, i toto je svým způsobem pasport. Výkresy překreslíme a v případě zájmu také porovnáme v reálu se skutečným stavem budovy.
Obdržíte soubor ve formátu pdf nebo dwg.


Legislativa k pasportu

§ 125 Zákon 183/2006 Sb.

Dokumentace skutečného provedení stavby

(1) Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby
ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle
vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec
pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník
stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při
změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci
novému vlastníkovi stavby.

(2) Nejsou-li zachovány doklady, z nichž by bylo možné zjistit účel,
pro který byla stavba povolena, platí, že stavba je určena k účelu, pro
který je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena. Jestliže
vybavení stavby vyhovuje několika účelům, má se za to, že stavba je
určena k účelu, ke kterému se užívá bez závad.

(3) Neplní-li vlastník stavby povinnost podle odstavce 1, stavební úřad
mu nařídí, aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby. Pokud
není nezbytná úplná dokumentace skutečného provedení stavby, uloží
stavební úřad pouze pořízení zjednodušené dokumentace (pasport stavby),
pokud ji stavebník nepořídil sám.

(4) Není-li třeba dokumentaci pořízenou podle odstavce 1 nebo 3
doplnit, změnit nebo jinak přepracovat, stavební úřad ji ověří a po
jednom ověřeném vyhotovení zašle vlastníkovi stavby a obecnímu úřadu, v
jehož správním obvodu se stavba nachází, není-li sám stavebním úřadem,
vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu. To
platí i pro dokumentaci skutečného provedení stavby předloženou
stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby podle § 120 odst.
1, popřípadě se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.

(5) Za vlastníka stavby podle odstavců 1, 3 a 4 se považuje
společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu.

(6) Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby stanoví
prováděcí právní předpis.

 

 

 TOPlist